Thụ lý đơn khiếu nại, hồ sơ giải quyết khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định như thế nào?

Ngày cập nhật: 21/07/2022 lúc 2:24:44

Theo Điều 148, 149, 150 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, thụ lý đơn khiếu nại, hồ sơ giải quyết khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định như sau:

Thụ lý đơn khiếu nại

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 141 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.

– Trường hợp người có thẩm quyền không thụ lý đơn khiếu nại để giải quyết thì phải thông báo và nêu rõ lý do.

Hồ sơ giải quyết khiếu nại

– Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại gồm có:

  • Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại;
  • Văn bản giải trình của người bị khiếu nại;
  • Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định;
  • Quyết định giải quyết khiếu nại;
  • Tài liệu khác có liên quan.

– Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số bút lục và được lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Thụ lý đơn khiếu nại, hồ sơ giải quyết khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu

Trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu

– Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành xác minh, yêu cầu người bị khiếu nại giải trình, trong trường hợp cần thiết, có thể trưng cầu giám định hoặc tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

– Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123